Produkter

 • Kol / Svavel

  Med ledande teknik inom förbränningsanalys för bestämning av kol och svavel i fasta material erbjuder LECO högeffektiva lösningar för både produktion och forskningslaboratorier. Instrumenten är perfekt anpassade för kostnadeseffektiva mätningar av kol och svavel i en mängd olika metaller, malmer, keramik och andra oorganiska material.

 • Elementaranalys av bulk och djupprofilering

  LECO glimurladdningsspektometrar erbjuder dig lösningar för rutinmässig bestämning av de flesta järnbaserade material vid processkontroll och inom forskning/utveckling. De ger exakta bulkanalyser likväl som djupprofilering vid analys av sammansättningar i beläggningar och ytbehandlingar.

 • Syre / Kväve

  Samtidig bestämning av syre och kväve i metaller, karbider, nitrider och andra oorganiska material med tekniken gasfusion i inert atmosfär. Beprövade instrument säkerställer tillförlitlighet och jämn kvalitet vid varje analys.

 • Syre / Kväve / Väte

  LECO:s avancerade detektorer och teknologi för gasfusion i inert atmosfär ger er instrument i absolut toppklass för samtidig bestämning av syre, kväve och väte i metaller, järnbaserade och icke järnbaserade legeringar, eldfasta material och andra oorganiska material.

 • Flerfasig kolanalys samt analys av väte / fukt

  LECO erbjuder lösningar med den allra senaste teknologin för kvalificering och kvantitetsbestämning av olika koltyper (yt, fritt, organiskt, oorganiskt) samt väte/vatten i både organiska och oorganiska prover. Instrumenten är flexibla och användningsområdena är många, som exempelvis mätningar av totalt organiskt kol (TOC) i berg och mark, totalt organiskt och totalt oorganiskt kol i avfall och många andra applikationer.

 • Bulk- och ytväte

  Analysera väteinnehåll i aluminium, järnbaserade och icke järnbaserade metaller, eldfasta och oorganiska material i synnerhet vid låga vätenivåer (<2 ppm) med känslighet så hög som 0,001 ppm. Förbränningsugnens förbättrade driftsparametrar tillåter detaljerade temperaturprofiler och rampningshastigheter för optimal noggrannhet och precision.

 • Totalväte, diffunderbart och bundet väte

  Bestämning av vätehalten i järnlegeringar och stål levereras snabbt och exakt tack vare LECO’s robusta förbränningsteknik. Ett enda instrument för bestämning av bundet väte, diffusibelt väte och totalväte i ett bredd analysintervall.

  Produkter

Tillbaka