Privacy Statement

INTEGRITETSSKYDDSPOLICY

 

1. OMFATTNING

LECO Corporation respekterar din integritet. Vi tar särskilt hänsyn till integritetsfrågor på internet och därför tillhandahåller vi denna integritetsskyddspolicy för att du ska känna till vår praxis för information på nätet och förstå hur vi behandlar den information som vi får om dig från internet. Vi vill be att du noga läser igenom denna policy så att du är införstådd med våra policyer och rutiner gällande dina uppgifter och hur vi behandlar dem.

Denna integritetsskyddspolicy förklarar hur LECO Corporation och alla dess anknutna bolag hanterar de personuppgifter som de får från dig.

Denna integritetsskyddspolicy gäller alla typer av personuppgifter, såväl online som offline, som LECO Corporation får från

 • (potentiella) leverantörer, kunder, entreprenörer och andra som LECO Corporation har förbindelse med,
 • besökare på LECO Corporations webbplats (www.leco.com och www.leco-europe.com som är förbundet med detta domännamn,
 • mottagare av information från LECO Corporation,
 • alla andra personer som är i kontakt med LECO Corporation, med undantag av dess anställda.

 

2. DEFINITIONER OCH PRINCIPER

LECO Corporation följer den allmänna dataskyddsförordningen när personuppgifter behandlas.

Personuppgifter som avses i den allmänna dataskyddsförordningen är uppgifter som direkt eller indirekt kan identifiera en fysisk person. I den allmänna dataskyddsförordningen kallas en fysisk person ”en registrerad”.

I den allmänna dataskyddsförordningen kallas hanteringen av personuppgifter ”behandling”. Behandling förstås som allt som kan göras med personuppgifter, såsom att samla in, registrera, organisera, strukturera, lagra, uppdatera eller ändra, ta fram, läsa, använda, lämna ut genom överföring, sprida, tillhandahålla, justera, sammanföra, begränsa, radera eller förstöra.

När personuppgifter behandlas, iakttar LECO Corporation alltid följande principer:

 • Uppgifterna behandlas lagligt, korrekt och med öppenhet,
 • uppgifterna behandlas endast i det syfte i vilket de samlades in (avgränsning av syften),
 • uppgifterna behandlas så lite som möjligt (uppgiftsminimering),
 • uppgifterna behandlas korrekt (uppgifternas korrekthet),
 • uppgifterna bevaras inte längre än nödvändigt (lagringsminimering),
 • uppgifterna hanteras med integritet och konfidentialitet.

I linje med ovanstående principer ser LECO Corporation till att alla dess användarinställningar, program och tjänster redan från början är utformade för att maximera skyddet av din integritet. LECO Corporation vidtar kontinuerligt åtgärder för att förstärka integritetsskyddet (säkerheten) där detta är möjligt.

När det gäller att tillhandahålla information och tjänster tillämpar LECO Corporation opt-in-regeln som standard: information och tjänster tillhandahålls endast om du aktivt anger detta.

 

3. LAGLIGHETEN I BEHANDLINGEN

LECO Corporation fastställer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter. Detta betyder att LECO Corporation är personuppgiftsansvarig i den mening som avses i den allmänna dataskyddsförordningen.

Behandlingen av personuppgifter kräver en rättslig grund. LECO Corporation kan behandla dina personuppgifter i följande fall:

 • Om du har gett LECO Corporation tillåtelse att behandla dina personuppgifter för ett eller flera specifika syften; sådan tillåtelse ska vara frivillig, specifik, informerad och otvetydig,
 • om behandlingen är nödvändig för att genomföra ett avtal som du är part i eller för att på din begäran vidta åtgärder innan ett avtal ingås,
 • om behandling behövs för att LECO Corporation ska kunna uppfylla ett rättsligt krav,
 • om behandlingen är nödvändig för att skydda dina eller en annan fysisk persons grundläggande intressen,
 • om behandlingen är nödvändig för att fullgöra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning som tillfallit LECO Corporation,
 • om behandlingen är nödvändig för att skydda LECO Corporations eller en tredje parts berättigade intressen, såvida inte den registrerades intressen och rättigheter väger tyngre än LECO Corporations eller den tredje partens berättigade intressen.

 

4. VARFÖR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

LECO Corporation behandlar dina personuppgifter i följande syften:

 • För att informera dig om LECO Corporations produkter och tjänster,
 • för att kontakta dig för nyhetsbrev, men bara om du har anmält att du vill få dem (opt-in),
 • för att mäta användningen av webbplatsen,
 • för att hantera, säkra, anpassa och förbättra webbplatsen och tillhörande teknik,
 • för att bekräfta din identitet,
 • i reklamsyfte/kommersiella syften,
 • för rekrytering och urval.

 

5. VILKA PERSONUPPGIFTER KAN VI BEHANDLA?

LECO Corporation kan behandla följande personuppgifter, där förfarandet alltid har den allmänna dataskyddsförordningen som rättslig grund:

Personuppgifter som du själv har lämnat:

 • Kontaktuppgifter,
 • identitetsuppgifter,
 • uppgifter som lämnas i ett CV/uppgifter om dina tidigare anställningar.

Personuppgifter som erhålls via kommunikationssätt som webbplatsen, nyhetsbrev och e-post:

 • Kontaktuppgifter,
 • information om den enhet genom vilken du besökt vår webbplats, exempelvis en IP-adress,
 • ditt surfbeteende på webbplatsen, såsom

- vilka data/webbsidor du tittat på,
- hur du navigerar på webbplatsen,
- huruvida du öppnar ett nyhetsbrev eller e-postmeddelande och vilka delar du klickar på,
- datum och klockslag för ditt besök på webbplatsen,

 

 • vilket operativsystem du använder,
 • internetadressen till den webbplats till vilken kopplingen görs,
 • geografisk lokalisering,
 • data som skickas till LECO Corporation,
 • data som laddas ner från webbplatsen.

Personuppgifter som erhålls från andra källor:

 • Uppgifter från offentliga källor, däribland, men inte begränsat till, LinkedIn,
 • uppgifter som erhålls från handelskammares handelsregister och från fastighetsregister,
 • uppgifter som är tillgängliga på offentliga företagswebbplatser.

 

6. COOKIES OCH LIKNANDE APPLIKATIONER

LECO Corporation använder cookies och liknande applikationer på sin webbplats. Cookies är små bitar information som lagras på din dator. De gör att LECO Corporation kan se hur dess besökare använder webbplatsen. På detta sätt kan LECO Corporation anpassa sin webbplats i enlighet med användarnas preferenser. Vid ett efterföljande besök på LECO Corporations webbplats kommer dessa små bitar att bli igenkända. Denna webbplats använder även cookies från tredje parter för att autentisera användare och undersöka användares preferenser och aktivitet. Denna information används för att vi bättre ska förstå våra besökare och skapa en mer anpassad upplevelse på denna webbplats.

If you have given your consent, Google Analytics, a web analysis service of Google Ireland Limited (“Google”) is used on this website. The use includes the “Universal Analytics” operating mode. This makes it possible to assign data, sessions and interactions across multiple devices to a pseudonymous user ID and thus analyze a user’s activities across devices. This data protection notice is provided by www.intersoft-consulting.de.

Google Analytics uses ”cookies”, which are text files placed on your computer, to help the website analyze how users use the site. The information generated by the cookie about your use of the website will generally be transmitted to and stored by Google on servers in the United States. However, if IP anonymisation is activated on this website, your IP address will be shortened by Google in advance within member states of the European Union or in other signatory states to the Agreement on the European Economic Area. We would like to point out that on this website Google Analytics has been extended to include IP anonymisation in order to guarantee anonymous collection of IP addresses (so-called IP masking). The IP address transmitted by your browser as part of Google Analytics is not combined with other data from Google. Further information on terms of use and data protection can be found at https://www.google.com/analytics/terms/de.html or at https://policies.google.com/?hl=en.

Purposes of the Processing
On behalf of the operator of this website, Google will use this information to evaluate your use of the website, to compile reports on website activity and to provide the website operator with other services related to website and Internet use.

Legal Basis
The legal basis for the use of Google Analytics is your consent in accordance with Art. 6 para. 1 lit. a GDPR.

Recipients or Categories of Recipients
The recipient of the collected data is Google.

Transfer to Third Countries
Personal data will be transferred to the USA under the EU-US Privacy Shield on the basis of the European Commission’s adequacy decision. You can download the certificate here.

Duration of Data Storage
The data sent by us and linked to cookies, user-identifiers (e.g. User-IDs) or advertising-identifiers are automatically deleted after 14 months. Data whose retention period has been reached is automatically deleted once a month.

Rights of the Persons affected
You can revoke your consent at any time with effect for the future by blocking the storage of cookies by setting your browser software accordingly; however, we would like to point out that in this case you may not be able to use all functionalities of this website to their full extent.

You can also prevent Google from collecting the data generated by the cookie and relating to your use of the website (including your IP address) and from processing this data by Google by downloading and installing the Browser Add-on. Opt-out cookies will prevent future collection of your data when you visit this website. To prevent Universal Analytics from collecting data across different devices, you must opt-out on all systems used. If you click here, the opt-out cookie will be set: Disable Google Analytics

 

7. ANLITANDE AV TREDJE PARTER

LECO Corporation kan komma att anlita tredje parter som behandlar personuppgifter på uppdrag av LECO Corporation som personuppgiftsansvarig. Dessa kan vara

 • (offentliga) instanser,
 • tjänsteleverantörer (inbegripet för arbetsmiljörelaterade tjänster),
 • entreprenörer/leverantörer, inbegripet, men inte begränsat till, leverantörer av IT-tjänster.

LECO Corporation förblir ansvarig för behandlingen av personuppgifter i de situationer som anges ovan. LECO Corporation sluter personuppgiftsbiträdesavtal med dessa enheter. LECO Corporation kan även komma att inleda samarbete med tredje parter som själva är personuppgiftsmedansvariga. I sådana fall kommer LECO Corporation att sluta ett avtal mellan personuppgiftsansvariga med dessa tredje parter.

LECO Corporation kommer inte att lämna eller sälja uppgifterna till någon tredje part för att användas för reklam eller kundvärvning.

 

8. ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER UTANFÖR EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

På grund av LECO Corporations internationella karaktär kommer dina personuppgifter högst troligen att behöva överföras till parter som är etablerade utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). I enlighet med artikel 44-49 i den allmänna dataskyddsförordningen kommer LECO Corporation endast att överföra dina personuppgifter om en adekvat skyddsnivå för dina personuppgifter kan garanteras. Dessutom kan LECO Corporation komma att överföra dina personuppgifter om något av de rättsliga undantagen kan åberopas (se artikel 49 i den allmänna dataskyddsförordningen), exempelvis en situation där överföringen är nödvändig för fullföljande av ett avtal som du har med LECO Corporation. Om du har frågor rörande överföringen av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta LECO Corporation.

 

9. REGISTRERADES RÄTTIGHETER

Om någon av dina personuppgifter behandlas har du ett antal rättigheter, vilka anges nedan. Du kan utnyttja dessa rättigheter genom att inkomma med en skriftlig begäran till LECO Corporation eller skicka e-post till privacyteam@leco.com. LECO Corporation är ålagd att bekräfta din identitet innan din begäran kan tas omhand.

Såvida inget annat uttryckligen anges nedan kommer LECO Corporation att svara på din begäran så snart som möjligt, men senast inom en månad. I princip kommer dina begäranden att behandlas på elektronisk väg (och därför besvaras via e-post), såvida inte detta är omöjligt eller du begär annat.

I princip kommer LECO Corporation inte att ta betalt för behandlingen av förutnämnda begäranden såvida inte dessa är överdrivna, uppenbart ogrundade eller om du begär extra kopior när du utnyttjar din rätt till tillgång.

 • Att se och/eller ändra uppgifter

Du kan när som helst be oss att ange vilka (kategorier) uppgifter om dig det är som LECO Corporation behandlar, för vilka ändamål, från vilka källor uppgifterna kommer och vilka lagringsperioder som tillämpas. Dessutom kan du kontakta oss när som helst för att komplettera, korrigera eller radera dina uppgifter. Om LECO Corporation mot förmodan har tillhandahållit felaktiga personuppgifter om dig, kommer LECO Corporation att rätta dessa. Om LECO Corporation ändrar dina personuppgifter kommer LECO Corporation att meddela dig detta.

 • Att begränsa behandlingen av dina uppgifter

Om du inte samtycker till innehållet i de uppgifter om dig som lagras av LECO Corporation, kan du inkomma med en begäran om att tillfälligt begränsa behandlingen av dina uppgifter.

 • Rätt att överföra uppgifter

Du kan få ut de personuppgifter om dig som lagras av LECO Corporation i ett strukturerat, sedvanligt och maskinläsbart format. Efter att du har fått dina personuppgifter kan du fritt överföra dessa till en tredje part.

 • Rätt att bli bortglömd

Om du inte längre önskar använda dig av LECO Corporations tjänster, kan du inkomma med en begäran om radering av alla dina personuppgifter. När som helst kan du även dra tillbaka ditt medgivande till behandlingen av dina uppgifter. När ditt brev eller e-postmeddelande är LECO Corporation tillhanda kommer bolaget omedelbart att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter till vilken du tidigare gett ditt medgivande. Tillbakadragandet av ditt medgivande påverkar dock inte de behandlingar som redan ägt rum.

 

10. SKYDD

LECO Corporation vidtar kontinuerliga och strukturella åtgärder för att på bästa sätt skydda dina personuppgifter mot otillåten användning. LECO Corporation vidtar fysiska, administrativa, organisatoriska och tekniska åtgärder. Åtgärder som LECO Corporation vidtar inbegriper följande:

 • Åtkomst till personuppgifter begränsas till behöriga personer, varvid detta antal hålls så lågt som möjligt,
 • alla anställda vid LECO Corporation (oberoende av anställningsform) har undertecknat ett avtal om konfidentialitet, varvid de åtar sig att iaktta full konfidentialitet gällande all information av konfidentiell karaktär eller vars konfidentiella karaktär de måste vara införstådda med, inbegripet personuppgifter,
 • den elektroniska överföringen av personuppgifter sker alltid i krypterad form och via en säker anslutning,
 • webbplatsen säkras via https,
 • om personuppgifter lämnas till tredje part, ingår LECO Corporation personuppgiftsbiträdesavtal och/eller avtal med personuppgiftsmedansvariga.

 

11. LAGRINGSPERIODER

LECO Corporation lagrar inte personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för behandlingens syfte. Vissa personuppgifter är underkastade stadgeenliga lagringsperioder. LECO Corporation rättar sig helt efter dessa lagringsperioder.

 

12. PERSONUPPGIFTSINCIDENT

Om du misstänker att det har skett ett brott mot säkerheten vad gäller dina personuppgifter, med risk för att dina personuppgifter går förlorade eller behandlas olagligt, kan det vara fråga om en dataläcka. Vänligen kontakta oss direkt på följande telefonnummer: [@] eller via e-post: privacyteam@leco.com.

 

13. FRÅGOR/KOMMENTARER/KLAGOMÅL/MISSTÄNKT DATALÄCKA

Om du har frågor, anmärkningar eller klagomål gällande denna integritetspolicy eller LECO Corporations skydd av dina personuppgifter, kan du naturligtvis kontakta oss.

Våra kontaktuppgifter är följande:

LECO CORPORATION
Attn: Privacy Team
3000 Lakeview Avenue
St. Joseph, MI 49085
USA
Om du inte samtycker till LECO Corporations användning av dina personuppgifter kan du även inkomma med ett klagomål till den nederländska dataskyddsmyndigheten. Du finner den nederländska dataskyddsmyndighetens kontaktuppgifter genom att klicka här:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

14. FÖRÄNDRINGAR

LECO Corporation förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy. Inga av bestämmelserna i denna integritetspolicy är avsedda att ge upphov till skyldigheter eller avtal mellan LECO Corporation och dig som registrerad.

 

15. UPPHOVSRÄTTSMEDDELANDE

LECO Corporation tillhandahåller dig denna webbplats. Tillgången till och användningen av denna webbplats och de tjänster som finns tillgängliga på den lyder under följande villkor i detta meddelande. Genom att ha tillgång till och använda webbplatsen eller ladda ner material från den, samtycker du till att vara rättsligt bunden av de villkor som anges nedan utan ändringar. Vi ber att du går igenom dem noga. Använd inte denna webbplats om du inte samtycker till villkoren.

Upphovsrätt och varumärken
Upphovsrätt © 2012 LECO Corporation.

 

16. FÖRBEHÅLL

LECO Corporation ger härmed varje person rätt att reproducera och sprida kopior av denna publikation på följande villkor:

Informationen på denna webbplats uppdateras kontinuerligt. Användarna ansvarar för att regelbundet titta efter för att hålla jämna steg med dessa ändringar. Publicering ska uteslutande ske i informativt syfte och får inte säljas eller spridas i kommersiellt syfte. Ovanstående upphovsrättsmeddelande måste stå med på varje kopia av publikationen eller delar av sådan. Med undantag av vad som nämns ovan ges inga rättigheter eller tillstånd inom ramen för LECO Corporations upphovsrätt, patent eller varumärke till någon annan part.

Informationen som finns i denna publikation lämnas kostnadsfritt. Eftersom vi inte styr över villkoren för användning, lämnar LECO Corporation inga garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, och tar inget ansvar i samband med användningen av denna information.

 

17. FRISKRIVNINGSKLAUSUL

INFORMATIONEN PÅ DENNA WEBBPLATS LÄMNAS ”I BEFINTLIGT SKICK” UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI, VARE SIG UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD, INBEGRIPET, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, DEN UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIN FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE SAMT ICKE-INTRÅNG. LECO CORPORATION SKA INTE HÅLLAS ANSVARIG FÖR FEL, UTELÄMNANDEN ELLER TEKNISKA FÖRBISEENDEN PÅ DENNA WEBBPLATS.

Nederländsk lag gäller för bestämmelserna i denna integritetspolicy och alla tvister som kan uppstå därur.

* * *

Tillbaka